topbanner03

Az Új Szövetség

Jeremiás prófétai látomásai az új szövetségről

 

írta: Jurek Schulz

Az új az jobb! Ami az autónál és a computernél érvényes, sokan az „Újszövetség” (régebbi Károlyi G. fordításban „Újtestamentom”, a fordító megjegyzése) meghatározását is hasonlóan szemlélik. Az „ó” és az „új” definicióját egy értékrendbe akarják besorolni. Úgy tűnik, hogy az Újszövetség az Ószövetséget leváltotta. Egy gyülekezetből valaki azt mondta nekem: „Az Ószövetséget nem olvasom, mert az Izráel részére lett megírva.” Sajnos ez a szemlélet már a korai egyház napjaiban is létezett, és nagyon sok kárt tett a zsidó néppel való kapcsolatában.

 

Az Ó testamentum valójában nem „öreg”

A Biblia első része csak a 2.Kor. 3,14-ben van mint „Ószövetség” megemlítve. Az „Újszövetség” fogalma a Bibliában nem is létezik. Ezzel ellenben többször is meg van említve az új szövetség kötése. A Biblia két részének a helyes értelmezéséhez nagy segítséget nyújthat az eljegyzés és a mennyegző hasonlata. Ebben az esetben teljesen logikus, hogy a mennyegzőt megelőzi az eljegyzés. A mennyegzővel elkezdődik két ember életében egy mélyebb, szorosabb és elkötelezett kapcsolat. Ám emiatt senki sem tartja értéktelennek az eljegyzést.

 

Tökéletesen új

Hasonlóképpen Jeremiás is 6 évszázaddal Krisztus előtt, már egy új szövetség igéretéről szól, melyet Isten Izráellel fog kötni (Jer.31,31-33): „Eljön az idő – így szól az ÚR -, amikor új szövetséget kötök Izráel és Júda házával... ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izráel házával fogok kötni, ha eljön az ideje – így szól az ÚR - : Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek.” Itt sokkal fenségesebb szövetségről van szó, mint annál, amit a Sinai hegynél lett megkötve; Istennek egy sokkal hatékonyabb cselekvése a jövőre nézve. Valami olyan különleges eseményről van itt szó, ami tökéletesen új, és ami eddig még sohasem létezett. Ezért nevezi az ÚR ezt „új”-nak. A héber „chadash” valamint a görög „kainos” szavak igen nyomatékosan fejezik ezt ki: - A jövőben az, ami már elmúlt, nem veszti el az érvényességét, hanem végérvényesen beteljesedik egy tökéletesen jobb új által.-

 

A bűn kérdésének új tisztázása

A Jer. 31,31-33 szakasz kontextusában szó van bűnbocsánatról. A  bűn megakadályozza az Isten ismeretét, amint ezt a 34. versben olvashatjuk. Tehát az új szövetségben a bűn kérdésének a tisztázása az, ami lényegében új. – Isten megbocsátása az emberek számára, bűnösségük ellenére. A Messiás szavaiban ez igen nyomatékosan van kifejezve. A tanítványaival együtt töltött utólsó vacsoránál a Széder-ünnep harmadik kelyhénél a következőket mondta: „E pohár az új szövetség az én vérem által, amely tiérettetek ontatik ki.”(Lk. 22,20) Jézus Krisztus vére által van az ember bűneinek bocsánata (Ef. 1,7; Kol. 1,14). A széder ünnep harmadik kelyhe a megváltásnak a kelyhe. Ezáltal az Úrvacsora is egy jele az új szövetségnek, melyet Isten az Ő tanítványaival kötött. Ez a tökéletesen új szövetség nem teszi érvénytelenné a korábbit (Gal. 3,15-17).

 

Szívükben a Tóra (Isten rendeletei)

Az új szövetség lényege abban áll, hogy Isten az Ő rendeleteit a szívükbe karja helyezni (Jer. 31,33). A Tóra nem egy jogi értelemben vett törvényt jelent, hanem széleskörű értelemben véve „útmutatás”. Tehát ez az Igeszakasz a következőt jelenti: Az útmutatást a szívükbe írom be. Eddig Isten a prófétákon és írástudókon keresztül szólt népéhez, mostmár viszont az útmutatást direkt a szívükbe helyezi. Ez útmutatás tartalma, a Tóra megmarad, és nem lesz érvénytelen. Az új szövetségben Isten egy hatásosabb útat választ, hogy ilyen módon szólhasson az emberekhez. A Tórának még mindig ugyanaz a feladata, mint Mózes idejében. Isten megismerését és a megszentelődést szolgálja (3. Móz. 11,44-45).

 

Az új interpretáció

Jézus a tórával kapcsolatban kijelenti: „Nem azért jöttem, hogy azokat érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem.” (Máté 5,17) Ő másképpen interpretálta a törvényt, mint a rabbik. Arra a kérdésre, hogy melyik a legnagyobb parancsolat, így felelt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből....Szeresd felbarátodat, mint magadat.” (Máté 22,37.39) Jézusnak nem a külső forma, hanem az belső motiváció volt a mérvadó. Pál apostol világosan rámutat a lényegre a Galatákhoz írt levél 5,14.-ben: „Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be: „Szeresd felebarátodat, mint magadat!”. Tehát az új szövetség a Tóra új interpretációját vonta maga után. Erre egyedül Jézus Krisztusnak volt teljhatalma.