topbanner03

A Messiás eljövetele

 

Jurek Schulz

 

„A próféták által kijelentett legnagyobb esemény, nem a világ megítéltetése, nem Izráel helyreállítása és mégcsak nem is a gyülekezet győzelme. Isten Fiának a dicsőségben való eljövetele a legfotosabb.” (René Pache)

 

Jézus személyében megjelent Isten Fia ezen a földön. Ebben rejlik számos próféciák beteljesedése. Még a születését is kijelentette Ézsaiás próféta (7,14) amely Máté Evangéliumában (1,23) is idézve van: „Íme, a szűz fogan méhében, Fiút szül...” Hogy ez miként fog megtörténni, azt Lukács, aki orvos is volt részletesen leírja Evangéliumában (Lk. 1,26-38).

 

Isten Fia ezen a földön

Jézus Betlehemben (Beth-lechem, Kenyér háza Mt.2,6 Lk.2,15) született, mint ezt Mikeás próféta évszázadokkal ezelőtt a Mik. 5,1-ben kijelentette. A Messiásnak ebben a városban kellett megszületnie, amely Júda törzsének a területéhez tartozott.

E kis város másik fia Dávid király volt (1.Sám. 16...). A próféták megjövendőlték Dávidnak, hogy királysága örökre megmarad (2.Sám. 7,12-16; Zsolt. 132,11; Jer. 23,5). Jézus Krisztus személyében ez beteljesedett, mivel feltámadt (Ap.Csel.1,3.11; 1Kor. 15) és Ő a Királyok Királya mindörökre (1.Tim. 6,15).

 

Jézus és Mózes

Az 5.Móz. 18,18 versében olvassuk az eljövendő prófétáról szóló ígéretet, amely kijelenti, hogy ő lesz a legnagobb a próféták között Izráel népének, olyan, mint Mózes volt. Sokan felismerték abban az időben Jézus Krisztusban ez ígéret beteljesedését, és a megígért Profétának nevezték Őt (Mt. 21,11; Luk. 7,16; Ján. 4,19; 6,14; 7,40).

Ezenkívül még több párhuzam is van Jézus és Mózes élete között: Csecsemőkorban megőríztetett az élete a haláltól (2.Móz. 2; Mt. 2,13-18). Mindkettőjüket Isten választotta ki szabdító gyanánt (2.Móz. 3,10-15; Ap.Csel. 4,12). Mindketten közbenjárók voltak a Mennyei Atya és a nép között (2.Móz. 19,16...; 20,18...; Ján. 17).

 

Jézus és Izráel népe

Érdekes módon találunk párhuzamot Jézus életének első hónapjai és Izráel népe között. A megélhetés miatt Izráelnek Egyiptomba kellett mennie (1.Móz. 47,4). Később Hóseás próféta írja: „Egyiptomból hívtam ki fiamat” (Hós.11,1). Jézus Krisztus szüleivel együtt a túlélés céljából elmenekült Egyiptomba (Mt. 2,13-15). Jézus Krisztus által kell, hogy Izráel „Papok királysága és szent nép” legyen (1.Móz. 19,5-6). Dávid királytól fog egy „örökkévaló papság” származni (Zsid. 3,1; 5,5-6).

 

A názáreti Jézus

Jézus szüleivel Názáretbe költözött. Ezt Máté Evangéliumában Ézsaiás (11,1) próféciájának  beteljesedéseként írja le (Mt. 2,23 ). Itt hangzik el az ígéret: Isai, Dávid apjának a gyökeréből fog vesszőszálként (hajtás, sarj, a fordító megjegyzése) a Messiás származni. Hajtás, illetve a sarj héberül „nezer”. Mivel a héberben a törzskonszonánsok a fontosak (NZR), így döntő jelentőségű Máténak itt is a próféták szavainak a beteljesedése, mivel Jézus Názáretinek lett nevezve. Érdekes, hogy ma is a keresztények héber megnevezése: Nozrim, erre a szótőre vezethető vissza.

 

 

A beteljesedett eljövetel

Jézus Krisztus dicsőségben való eljövetele a központi téma ezen a földön. A Tenách (Ószövetség) számos próféciákat tartalmaz a Messiás második eljövetelével kapcsolatban (Zsolt. 98,9; Dán. 7,13-14; Zak. 14,3-5).

Az Újszövetségben is súlypontja ez a kijelentéseknek. Jézus Krisztus maga is szól erről (Mt. 24,29-31; 26,64; Ján. 14,1-3; 16,22; Jel. 3,11; 16,15; 22,7.12.20). Az angyalok is hirdették visszajövetelét (Ap.Csel. 1,9-11). Az apostolok a prédikációjukban központi témaként kezelték ezt, mint pl. Pál apostol: (1. Kor. 1,7-9; 11,26; Filippi. 3,20; Kol. 3,4: Tit. 2,13),  Péter apostol: (1. Pét. 1,7; 2. Pét.. 3,10),  Júdás: (Jud. 14-15) és János (Jel. 1,7-8).

 

Az Advent ideje

Az Advent szó értelem szerint megérkezési időt jelent. Ma is a megdicsőült Messiás eljövetele előtti korszakban élünk. Péter apostol a 2. Pét. 3,9-ben azt írja, hogy nem késlekedik az Úr az ígérettel, hanem türelmes hozzánk és azt akarja, hogy mindenki megtérjen. Ünepeljük az Advent idejét ebből a perspektívából. A földre jött Messiás vissza fog térni erre a földre.

 

 

PDF nyomtatása